Notariusz Kamila Mikucka-Klim
Kancelaria Notarialna

Lex Est Quod Notamus

NOTARIUSZ

Kamila

Mikucka-Klim

ul. Lipowa 29
(wejście z tyłu budynku)
15-424

Białystok

tel.:
85 742 28 78
668 665 236
fax.:
85 742 86 01
www:
KamilaMikucka-Klim.notariusz.pl
Godziny pracy:
 • pn. - pt.: 9:00 - 16:00

Notariusz Kamila Mikucka-Klim
Kancelaria Notarialna

DOKUMENTY

Zakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych zależy od rodzaju i treści zamierzonej czynności, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej sprawy; w każdym przypadku jest on ustalany indywidualnie przez Notariusza lub pracownika Kancelarii w Białymstoku.

Osoba biorąca udział w czynności notarialnej powinna posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu wydana cudzoziemcowi).

Jeżeli akt notarialny, który ma być sporządzony, dotyczy:

 • czynności mającej za przedmiot nieruchomość,
 • prawo użytkowania wieczystego albo
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (dla którego prowadzona jest księga wieczysta),
podczas kontaktu z kancelarią w Białymstoku pomocne będzie podanie numeru księgi wieczystej bądź przedstawienie dokumentów dotyczących nieruchomości lub prawa do lokalu (np. odpis z księgi wieczystej, wypis aktu notarialnego). Dokonanie wglądu do treści księgi wieczystej pozwoli już na wstępie uściślić zakres dokumentów wymaganych do dokonania czynności.

Poniżej przykładowy wykaz dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności wraz z niezbędnymi informacjami.

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, ostateczny akt własności ziemi, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia + tytuł prawny spadkodawcy,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 1 stycznia 2007 r., a po dniu 1 stycznia 2007 r. – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
 • wypis z rejestru gruntów, budynków,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej przy zakładaniu nowej księgi wieczystej lub odłączaniu działki gruntu z dotychczasowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, mapa z projektem podziału nieruchomości i wykaz zmian gruntowych,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta, na terenie, której położona jest nieruchomość o przeznaczeniu gruntów w planach zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu wraz z informacją czy nieruchomość objęta jest decyzją o warunkach zabudowy, decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uchwałą rady gminy o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę,
 • zaświadczenie czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
 • zaświadczenie o wymeldowaniu się przy nieruchomościach zabudowanych,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • wartość rynkowa nieruchomości (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania nieruchomości,
 • numer konta bankowego sprzedającego;
 • w przypadku gdy zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu bankowego - oświadczenie banku o udzieleniu kredytu wraz z pełnomocnictwami osób, których podpisy znajdują się na tym oświadczeniu oraz umowa kredytowa,
 • informacja czy ma być ustanowiona służebność mieszkania dla darczyńców,
 • przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej świadectwo charakterystyki energetycznej, jeżeli zostało sporządzone.

2. DOKUMENTY WYMAGANE OD ROLNIKA PRZY NABYCIU ZIEMI ROLNEJ:

 • oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (należy uwzględnić datę, od której prowadzone jest gospodarstwo),
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (data od kiedy),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie rolnicze,
 • w przypadku braku wykształcenia rolniczego należy przedstawić dokument potwierdzający posiadane wykształcenie oraz udokumentować staż pracy w rolnictwie (zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników lub dokumenty potwierdzające: prowadzenie działalności rolniczej - akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu, wypis z księgi wieczystej, zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające łączną powierzchnię, położenie i stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego, zatrudnienie w gospodarstwie - świadectwo pracy,
 • kopia umowy dzierżawy z datą pewną (jeśli jest dzierżawa).

3. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia + tytuł prawny spadkodawcy,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 1 stycznia 2007 r., a po dniu 1 stycznia 2007 r. – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • zaświadczenie zarządcy nieruchomości o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego sprzedającego.
 • w przypadku gdy zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu bankowego - oświadczenie banku o udzieleniu kredytu wraz z pełnomocnictwami osób, których podpisy znajdują się na tym oświadczeniu oraz umowa kredytowa,
 • informacja czy ma być ustanowiona służebność mieszkania dla darczyńców,
 • przy sprzedaży świadectwo charakterystyki energetycznej, jeżeli zostało sporządzone.

4. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: przydział lokalu lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, pismo Spółdzielni o przekształceniu prawa lokatorskiego na własnościowe, umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 1 stycznia 2007 r., a po dniu 1 stycznia 2007 r. – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli została założona,
 • zaświadczenie Spółdzielni o tym, iż przedmiotowy lokal przysługuje na zasadach prawa własnościowego oraz że dla lokalu nie jest założona księga wieczysta lub jest założona księga wieczysta,
 • zaświadczenie Spółdzielni o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
 • zaświadczenie Spółdzielni informujące o numerze działki na której usytuowany jest budynek i numerze księgi wieczystej założonej dla tej działki,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego sprzedającego,
 • w przypadku gdy zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu bankowego - oświadczenie banku o udzieleniu kredytu wraz z pełnomocnictwami osób, których podpisy znajdują się na tym oświadczeniu oraz umowa kredytowa,
 • przy sprzedaży świadectwo charakterystyki energetycznej, jeżeli zostało sporządzone.

5. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data urodzenia);
 • jeśli testament zawierać ma zapis windykacyjny – szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zapisu.

6. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
 • dane dotyczące nieruchomości, numer księgi wieczystej.

7. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, którzy nie zmienili nazwiska,
 • odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, którzy zmienili nazwisko, np. w związku z wstąpieniem w związek małżeński,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • numer PESEL zmarłego oraz ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy,
 • informację o składnikach majątku pozostałego w spadku, dla których są założone księgi wieczyste (potrzebne są numery ksiąg wieczystych.

8. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku gdy jest zawierana po zawarciu małżeństwa,
 • dane osobowe (imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania).

9. OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU LUB PRZYJĘCIU SPADKU:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • informacje dotyczące pozostałych spadkobierców (imiona, nazwisko, adres zamieszkania).

Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii Notarialnej w Białymstoku odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności. Na etapie przygotowywania projektu aktu notarialnego wystarczające będzie posłużenie się kopiami dokumentów, które mogą Państwo dostarczyć w dogodny dla siebie sposób: osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów powinny zostać przedłożone notariuszowi najpóźniej w dniu czynności.

Wszelkie informacje dotyczące planowanej czynności oraz dokumentów koniecznych do jej dokonania uzyskają Państwo w sekretariacie Kancelarii w Białymstoku, a w sprawach mniej zawiłych także telefonicznie lub drogą mailową.

MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticeDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.